กรมควบคุมมลพิษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 โดยให้เป็นไปตาม
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2535 (ยุบสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปรับปรุงเป็นส่วนราชการใหม่ ๓ กรม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม)
 • พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ไปเป็นของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
 • พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษได้โอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 •  


  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการจัดการมลพิษ

  เสนอแนะการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด

  จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ

  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ

  พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย สารอันตราย คุณภาพน้ำ อากาศ ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน

  ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

  ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

  ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในด้านการจัดการมลพิษ

  ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ

  ดำเนินการตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษและตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

  บทบาทและภารกิจทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยให้อำนาจคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ในการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ ได้แก่ การเสนอความเห็นในการจัดทำนโยบายด้านการควบคุมมลพิษของประเทศ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มาตรฐานคุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ฯลฯ) (การกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด (มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารต่างๆ น้ำทิ้งจากโรงงานตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว และนิคมตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว มาตรฐานไอเสียจาก ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ) การจัดทำแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการควบคุมมลพิษ (การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการของเสียอันตราย การประกาศเขตควบคุมมลพิษ ฯลฯ) การติดตามตรวจสอบสถานการณ์มลพิษ รับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ และดำเนินการตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษ

  บทบาทและภารกิจดังกล่าวตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มิได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจลบล้างหรือเข้าแทนที่อำนาจการจัดการน้ำเสียหรือของเสียอื่นๆ ที่ออกตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวอื่นหรือของหน่วยงานอื่น แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการควบคุมมลพิษโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีอำนาจตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวที่มีอยู่เดิม และอุดช่องว่างในกรณีที่ไม่มีตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวใดบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษแม้มีอำนาจเข้าไปทำการตรวจสอบโรงงานตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว หากพบว่ามีการละเมิดหรือฝ่าฝืนตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวก็ไม่มีอำนาจดำเนินการตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวได้ทันที แต่มีหน้าที่ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวโรงงานให้เป็นผู้ดำเนินการ ต่อเมื่อปรากฎว่าเจ้าพนักงานดังกล่าวไม่ดำเนินการแก่ผู้กระทำผิดภายในเวลาอันสมควร เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจึงจะมีอำนาจดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว หรือกรณีการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด โดยอาศัยอำนาจตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวอื่นก็สามารถดำเนินการได้ แต่มาตรฐานดังกล่าวต้องเข้มงวดกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่ออกตาม พ.ร.บ.ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นต้น

  วิสัยทัศน์
  ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายในปี 2569

  พันธกิจ
  1. พัฒนามาตรฐาน เครื่องมือและกลไกในการจัดการมลพิษที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
  2. ยกระดับความสามารถบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการมลพิษ
  3. สื่อสาร ขยายหุ้นส่วนความร่วมมือ และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการมลพิษ
  4. กำกับ ดูแล และพัฒนาตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ
  5. ประสานความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ

  ค่านิยม คพ.
  ถูกต้อง เป็นธรรม เป็นทีม ทันการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

  ประเด็นยุทธศาสตร์
  1. พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ
  2. ขับเคลื่อนเครื่องมือในการบริหารจัดการมลพิษไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการขององค์กร

  เป้าประสงค์ขององค์กร
  1. พื้นที่เป้าหมายมีระบบการบริหารจัดการมลพิษตามเกณฑ์ที่กำหนด
  2. เป็นองค์กรทันสมัยและมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร

  กลยุทธ์

  กลยุทธ์การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
  1.สร้างการยอมรับอย่างมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจัดการมลพิษในพื้นที่
  2.สนับสนุนผลักดันระบบการบริหารจัดการมลพิษที่เหมาะสมในระดับพื้นที่
  3.ยกระดับความสามารถในการรองรับภาวะวิกฤตและเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ

  กลยุทธ์การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
  1.พัฒนาและผลักดันการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลภายใต้กรอบเวลาที่เหมาะสม
  2.พัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวทั้งภายในและภายนอกกรมควบคุมมลพิษ
  3.ใช้กลไกบริหารจัดการภาครัฐทุกรูปแบบเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
  4.ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานด้านต่างๆ

  กลยุทธ์การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
  1.สนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการควบคุมมลพิษในสาขาต่างๆ
  2.พัฒนาสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ความรู้การจัดการมลพิษเพื่อการตัดสินใจ
  3.ยกระดับสมรรถนะของระบบฐานตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและสารสนเทศด้านมลพิษ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  กลยุทธ์การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
  1.พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
  2.ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กรด้วยช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายมลพิษทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
  3.ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การแบ่งบทบาทและขอบข่ายงานเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะในการดำเนินงาน
  4.เสริมสร้างค่านิยมด้านธรรมาภิบาลอย่างเป็นระบบ
  5.พัฒนาด้านตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความรู้เรื่ององค์กร

  ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | เกี่ยวกับคพ. | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม