ASEAN
การดำเนินการตามมาตรา 80
 ร่างตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว
ศูนย์บริการประชาชน
Air4Thai

วิสัยทัศน์ : ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุม แก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายในปี 2569

 

นโยบายและแผน
ระดับประเทศ

การจัดการ
คุณภาพน้ำ

การจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง

การจัดการ
ขยะมูลฝอย

สารเคมีและ
ของเสียอันตราย

ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและ
มาตรฐาน

 
 
12 ก.พ. 62 ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5...
26 มี.ค. 62 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ...
25 มี.ค. 62 รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...
20 มี.ค. 62 ขอเชิญแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) กำหนดให้รถโดยสารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยควันดำออก...
6 มี.ค. 62 รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 256...
4 มี.ค. 62 ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม 2562...

29 มี.ค. 62 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562...
28 มี.ค. 62 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน9จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562...
27 มี.ค. 62 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562...
27 มี.ค. 62 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.รามคำแหงเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการฯ...
27 มี.ค. 62 ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวสารสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง...

รายงานระดับเสียง
รายงานคุณภาพอากาศ


สถานการณ์หมอกควัน

รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
ศูนย์บริการประชาชน
ถามและตอบ (Q&A)
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว
รับสมัครงาน (1 ตำแหน่ง)
-ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวจัดจ้าง
แบบฟอร์มรับแจ้งการชำระเงิน
สิ่งพิมพ์ต่างๆ


* ดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีไม่ควรเกิน 100

พ.ร.บ. ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว พ.ศ. 2558
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2561 


รายงานสถานการณ์มลพิษของตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว พ. ศ. 2561

รายละเอียด/ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2561 ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2560

รายละเอียด/ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

รายงานประจำปี 2560 กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด/ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

คู่มือปฏิบัติในการรายงานตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550 สำหรับ "พนักงานสอบสวน"

รายละเอียด/ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564

รายละเอียด/ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

ท่านสามารถสมัครสมาชิกตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเกี่ยวกับตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวของ คพ. ซึ่งตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว


     


ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | เกี่ยวกับคพ. | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม